งานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
กรมชลประทาน มีความประสงค์ให้ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรในฤดูฝน
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ช่วยบรรเทาและป้องกันอุทกภัย
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของราษฎร
ความเป็นมาของโครงการ
 
ปี พ.ศ. 2541 : กำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ตำบลบ้านหวด ตำบลปงเตา ตำบลบ้านร้อง ตำบลหลวงเหนือ
ตำบลหลวงใต้ ตำบลนาแก และตำบลแม่ตีบ ได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการพิจารณาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้ผลผลิตตกต่ำ
 
ปี พ.ศ. 2545 : สำนักบริหารโครงการ (สำนักแผนงานและโครงการ (เดิม)) โดยกลุ่มงานวางโครงการ 4
ได้ศึกษาและจัดทำรายงาน การศึกษาเบื้องต้น ต่อมาสำนักบริหารโครงการได้มอบหมายให้ดำเนินการศึกษาวางโครงการ
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547
 
ปี พ.ศ. 2553 : สำนักบริหารโครงการได้ดำเนินการสำรวจ-ออกแบบ และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
 
ปี พ.ศ. 2554 : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) โดยระบุว่า “โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่
โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป” ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 
ปี พ.ศ. 2557 : วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ
เสนอโดยมีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในโครงการในระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ราษฎรได้ทำหนังสือถึงราชเลขาธิการขอรับพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ (วังแดง)
อีกครั้งหนึ่ง
 
ปี พ.ศ. 2559 : กรมชลประทานมอบให้กลุ่มผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการไปพร้อมกัน

ปี พ.ศ. 2565 : ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมชลประทานได้มีหนังสือเชิญผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) และข้อเสนอด้านราคา เพื่อรับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ลักษณะและที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
  
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังตม ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประมาณพิกัดที่ Latitude 18° - 31' - 52'' เหนือ Longitude 99° - 59' - 17'' ตะวันออก
ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018
ระวางหมายเลข 4946II หรือพิกัดที่ 47 QPA 041-490

รูปที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้